Zuzka

Pravděpodobnost
a Statistika - cv.


Podmienky zápočtu:

Počas semestra sa v rámci cvičení budú písať 3
priebežné zápočtové písomky
(Z toho 1 môže byť nahradená sériou DÚ ).
Na získanie zápočtu je potrebných 60% z celkového počtu bodov.
Obsahom písomky môže byť ľubovoľná prebratá látka.
(Účasť na cvičeniach je podľa študijného rádu povinná,
za nenapísanú písomku má študent 0 bodov.)

V prípade nesplnenia 60% z priebežných písomiek,
je možnosť 1 "veľkej" opravnej písomky
na konci semestra / začiatku skúškového .
V prípade opravnej písomky je na zápočet potrebných 65% bodov.

  • Tabuľka bodov z písomiek

  • Príklady na precvičenie (zbierka úloh), materiály na stiahnutie