Zápo?tové p?íklady

Zde jsou slíbené zápo?tové p?íklady z p?edm?tu Vybrané partie z matematické anl˘zy II. Napi?te mi, o kter˘ dokument máte zájem, já Vám ho p?id?lím a teprve potom se pus?te do ?e?ení p?íklad?. P?ipomínám, ?e k p?id?lení dokumentu je pot?eba mít zápo?et a zkou?ku z p?edm?tu Vybrané partie z matematické anal˘zy I. Sou?asná nabídka je následující:

Zápo?et2

Zápo?et6